EN

   Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL - od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane jest najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne. Jest to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Odnosi się do nauczania przedmiotów poprzez naukę, historię i geografię w języku obcym. Może to być prowadzone przez nauczyciela angielskiego używającego treści międzyprzedmiotowych lub nauczyciela przedmiotu, który posługuje się językiem angielskim jako językiem nauczania. Obie metody prowadzą do jednoczesnego uczenia się treści i języka angielskiego. Termin CLIL został wprowadzony przez Davida Marsha, University of Jyväskylä, Finlandia w 1994 roku. Powiedział on, że "CLIL odnosi się do sytuacji, w której przedmioty lub części przedmiotów są nauczane przez język obcy z podwójnie ukierunkowanymi celami, a mianowicie nauką treści i jednoczesnym uczeniem się języka obcego. "

  W naszej szkole są dwie klasy dwujęzyczne. Jedna biotechnologiczna, a druga to klasa lingwistyczna. W klasach tych nauczyciele historii i geografii prowadzą zajęcia w języku angielskim. Zamiast studiować geografię lub historię w języku narodowym, uczniowie robią to w języku angielskim. Uczniowie uczą się tych samych tematów i umiejętności, ale zwiększają czas kontaktu z językiem obcym - kluczową kwestią w poprawie poziomu wykształcenia. Oczywistym jest, że CLIL może jednocześnie poprawić nauczanie języka i przedmiotów. 

 

Cele nauczania dwujęzycznego:

- zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych,

- osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzonych przedmiotów,

- stosowanie języka jako narzędzia do przyswajania wiedzy ogólnej oraz z innych przedmiotów,

- przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia do studiów w Polsce i za granicą.

 

Sposoby realizacji nauczania dwujęzycznego:

- nauka języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo z podziałem na grupy,

- korzystanie z multimedialnych sal językowych, 

- wspieranie uczniów w indywidualnym procesie uczenia się,

- zapoznanie z literaturą, kulturą i historią krajów anglojęzycznych,

- wprowadzanie treści programowych z wybranych przedmiotów: historia i geografia w języku polskim i angielskim,

- realizacja projektów edukacyjnych w języku angielskim,

- organizacja wyjazdów naukowych na wyższe uczelnie o profilu lingwistycznym,

- branie udziału w projektach e-Twinning, Erasmus,

- organizacja wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii,

- prowadzenie korespondencji z uczniami z innych państw w języku angielskim,

- branie udziału w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych:

  konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, Europejski  Dzień Języków Obcych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej.

 

 

 

 

  

Print Download