Uprzejmie informuję, że zgodnie z Z A R Z Ą D Z E N I E M NR 15/2019 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm), zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawvzych:

1. W związku z egzaminem maturalnym zarządzam dodatkowe dni wolne w następujących terminach: 

4 maja 2020 r. (poniedziałek), 

5 maja 2020 r. (wtorek), 

6 maja 2020 r. (środa). 

 

W wyżej wymienionych terminach: 

1) dla uczniów odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z bieżącymi potrzebami, 

2) nauczyciele pracują wg harmonogramu egzaminów maturalnych. 

 

2. W związku z potrzebami społeczności lokalnej i organizacją pracy szkoły zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących terminach: 

2 stycznia 2020 r. (czwartek) 

3 stycznia 2020 r. (piątek) 

12 czerwca 2020 r. (piątek)

25 czerwca 2020 r. (czwartek).

 

W wyżej wymienionych terminach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 

Alicja Węsierska-Kwiecień Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.