przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach

Prezydium Rady Rodziców

Pani Jolanta Kochańska - przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Joanna Sokołowska - zastępca przewodniczącego
Pani Małgorzata Czarniecka - księgowa

Numer rachunku bankowego:

Rada Rodziców wydatkuje zgromadzone fundusze na potrzeby uczniów III LO i. Alfreda Lityńskiego  Suwałkach, np.: nagrody książkowe, zakup pomocy edukacyjnych.

W roku szkolnym 20015/2016 opłata na Radę Rodziców wynosi 80 zł.

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach - za I semestr - 40 zł., za II semestr - 40 zł.

Zarząd Rady Rodziców
Przy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach
ul. Noniewicza 83
NIP: 844-20-36-559

Bank Spółdzielczy w Sejnach
O/Suwałki
ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Nr rachunku: BS Sejny O/Suwałki Nr 28 9354 0007 0041 0400 1469 0001


UWAGA!
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę!!! 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół Nr 1
III Liceum Ogólnokształcącego
w SuwałkachROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 11. Rada Rodziców jest samorządnym i jednocześnie aparatem pomocniczym rodziców współdziałających z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Władzami Oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.
2. Regulamin organizacyjny Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach, zwany dalej "regulaminem" określa jego strukturę organizacyjną, zasady pracy oraz szczegółowy zakres działania.
3. W szczególności regulamin określa:
1) strukturę organizacyjną,
2) zasady kierowania, podziału kompetencji, uprawnień, tryb pracy,
3) zadania Rady Rodziców,
4) postanowienia końcowe i przejściowe.

§ 21. Miejscem działania Rady Rodziców jest teren Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach.
2. Pracą Rady Rodziców kieruje Przewodniczący przy pomocy Zastępcy oraz przy udziale pozostałych członków Komitetu.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego pracą Rady Rodziców kieruje i działa w imieniu Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego.


ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna

§
31. Rada Rodziców stanowią delegaci Rad Klasowych Rodziców.
2. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest przez zebranie Rodziców Klasy. Składa się z 3 osób.
3. Rada Klasowa wybiera przewodniczącego Rady, sekretarza i skarbnika.
4. Rada Klasowa realizuje zadania określone w § 6.

§ 4


1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący, Zastępca, Księgowa, Sekretarz i 3 członków, którzy pełnią odpowiednie funkcje określone przez Komitet bądĽ przedstawicieli Rad Klasowych.
3. Rada Rodziców wybiera ze swego składu Komisję Rewizyjną w liczbie trzech osób.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.


ROZDZIAŁ III

Zasady kierowania, kompetencji, uprawnień, tryb pracy

§
5


1. Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji zadań określonych w § 6 .
2. Przewodniczący odpowiada za prawidłową pracę Prezydium i nadzoruje wydatkowanie funduszami zgromadzonymi z dobrowolnych wpłat rodziców, dotacji, darowizn itp.
3. Zastępca Przewodniczącego wspomaga pracę Przewodniczącego i odpowiada za współpracę z Radami Klasowymi Rodziców.
4. Księgowa odpowiada za prowadzenie funduszy, rozliczeń i przedstawianie 1 raz w kwartale na posiedzeniu Rady Rodziców bilansu i wydatków finansowych.
5. Sekretarz odpowiada za rejestrowanie posiedzeń zarówno Komitetu Rodzicielskiego jak i Prezydium, sporządzanie protokołów i ewentualnych uchwał.
6. Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę Prezydium, wydatkowanie funduszy i 1 raz na pół roku przedstawia analizę swojej pracy.
7. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące a posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego nie rzadziej niż raz w roku.
8. W posiedzeniach Komitetu Rodzicielskiego i Prezydium bierze udział Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez Niego członek Rady Pedagogicznej.
9. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
10. Uchwały Komitetu Rodzicielskiego zapadają zwykłą większością głosów a dla ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowi uchwała o określeniu wysokości rocznej składki uiszczanej dobrowolnie przez Rodziców na potrzeby Komitetu Rodzicielskiego dla podjęcia której niezbędna jest większość 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
11. W przypadku, gdy uchwała Komitetu Rodzicielskiego jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę organowi administracji oświatowej bezpośrednio nadzorującemu Szkołę w celu zajęcia stanowiska w danej kwestii.
12. W wypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 11, Dyrektor Szkoły i Komitet Rodzicielski w terminie 1 miesiąca, od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
13. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły odwołują się do organu administracji oświatowej bezpośrednio nadzorującego Szkołę.


ROZDZIAŁ IV

Zadania Rady Rodziców

§
6


1. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 1/ prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego,
2/ poprawy warunków technicznych i wyposażenia Szkoły,
3/ zapewnienia warunków bytowych uczniów i pomocy materialnej,
4/ współpracy ze wszystkimi rodzicami uczniów Szkoły i reprezentowanie ich wobec Dyrekcji Szkoły, władz szkolnych oraz instytucji poza szkolnych,
5/ prezentowanie opinii Rodziców związanych z pracą Szkoły,
6/ pozyskiwanie Rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki a także do świadczenia pomocy materialnej Szkole,
7/ gromadzenie i wydatkowanie funduszy Komitetu Rodzicielskiego.

§ 7

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek Rodziców oraz z:
1/ dochodów osiąganych przez Komitet Rodzicielski,
2/ dotacji, darowizn itp.

§ 81. W celu gromadzenia środków na wspieranie Szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania i opieki Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne przepisy.
2. Wydatkowanie funduszy na zadania określone w § 6 ustalane są raz na kwartał na posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego i przy akceptacji co najmniej większości uprawnionych.
3. Rada Rodziców w formie uchwały może upoważnić Prezydium do wydatkowania funduszy większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych bądĽ określić inne zasady gospodarowania finansami.
4. Rada Rodziców w formie uchwały ustala zasady opłaty prowadzenia funduszy przez Księgową.


ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe i przejściowe

§
9


1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje Ogólne Zebranie Rodziców, które zatwierdza Regulamin Rady Rodziców, akceptuje sprawozdanie Komitetu a także może odwołać Przewodniczącego lub członków Komitetu.
2. W razie odwołania członka Rady Rodziców w ich miejsce powołuje się nowe osoby w trybie przewidzianym w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 10


1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
2. Księgowa może również wykonywać swoją funkcję społecznie.
3. Na zewnątrz Szkoły Radę Rodziców reprezentuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
4. Członków Komisji Konkursowej ds. wyboru Dyrektora Szkoły wyłania Rada Rodziców w głosowaniu tajnym.

§ 11


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09 listopada 1988 r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły.