Foto Roszkowski

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący : Jakub Amelian kl. I E
Zastępcy przewodniczącego:
Izabela Borkowska kl. I A
Dominika Klucznik  kl. I D
Sebastian Dembowski  I D
Członkowie - przewodniczący samorządów klasowych

Opiekun Samorządu Szkolnego: Jacek Kwiecień

REGULAMIN
Samorządu Szkolnego
III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


I. Postanowienia ogólne
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd dysponuje opracowanym przez siebie „Regulaminem Samorządu Szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (Statut szkoły).
3. Samorząd szkolny działa w oparciu o aktualną ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN i niniejszy regulamin.

II. Cele Samorządu Szkolnego
1. Celem głównym Samorządu szkolnego jest dbałość o przestrzeganie praw i obowiązków uczniów szkoły.
2. Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
3. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.
4. Samorząd szkolny może przedstawiać, Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności zaś dotyczących realizacji podstawowych zadań ucznia i związanych z tym praw, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, jednak w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli), pełniącego (pełniących) rolę opiekuna (opiekunów) samorządu szkolnego.

III. Struktura organizacyjna
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a uczniowie danej klasy tworzą samorządy klasowe.
2. Samorząd szkolny swą działalnością obejmuje klasy 1-3.
3. Samorząd pracuje w komisjach (sekcjach), przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowuje się na ogólnym zebraniu, gdzie wybiera się członków sekcji.
4. Ogół członków samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu:
a) każdy zespół klasowy typuje trzech kandydatów do władz samorządu,
b) kandydat do władz samorządu musi spełniać następujące warunki:
- wysokie wyniki w nauce,
- najwyższe oceny z zachowania,
- zdolności organizacyjne, przywódcze (w pozytywnym znaczeniu),
- uzdolnienia literackie, plastyczne, deklamatorskie,
- inicjatywa, pomysłowość, opiekuńczość.
5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza (ogłaszanie listy kandydatów wraz z opiniami) lub odbywają się podczas lekcji wychowawczych w maju.
6. Kadencja Samorządu trwa jeden rok szkolny. Przewodniczący samorządu i sekcji może swą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
7. Walne zebrania samorządu szkolnego odbywają się trzy razy w roku: wrześniu, styczniu/lutym, maju.
8. Zebrania samorządu lub poszczególnych sekcji mogą odbywać się częściej w miarę potrzeb.
9. Rada samorządu szkolnego, w skład, której wchodzą: przewodniczący, zastępca, liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw uczniów np. przydzielenie nagród, pochwał, wyróżnień, kar i nagan, itp.

IV. Zadania Samorządu szkolnego
1. Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
2. Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym rozwój zainteresowań (hobby, turystyka, kultura, sport, itp.)
3. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sprzęt szkolny.
4. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
5. Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły.

V. Zadania opiekuna Samorządu szkolnego.
- czuwanie nad całokształtem prac samorządu,
- prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych,
- pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami oraz uczniami a nauczycielem.

VI. Fundusz Samorządu Szkolnego tworzą:
1. Samorząd uczniowski posiada własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności.
2. Dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu.
- ze składek uczniów;
- z kwot uzyskiwanych za wykonaną pracę przez uczniów i z organizowanych przez Samorząd dochodowych imprez;
- ze środków przekazywanych przez organy szkoły i inne organizacje oraz instytucje.
3. Operacje finansowe i ich dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.
4. Kontrolę dokumentacji finansowej zarządza dyrektor szkoły.

VII. Uprawnienia.
1.Zgłaszanie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, dyrekcji wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich.
2.Samorząd Szkolny może posiadać własny fundusz, gdzie dysponentem jest Rada Samorządu.