Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.
Zbliża się International Education Week (IEW), który odbędzie się w dniach 13-17 listopada 2017r. IEW to inicjatywa amerykańskiego Departamentu Stanu, który zachęca aby w tych dniach organizować wydarzenia, które będą promować edukację, programy wymiany międzynarodowej, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy nauczycieli i uczniów aby dołączyli to naszej akcji. Link do strony: https://iew.state.gov/
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów.
12 września 2017r na Marmurówce III LO podziwialiśmy dzieła Starych Mistrzów Akademickich. Wśród wystawionych prac można będzie zobaczyć drzeworyty, miedzioryty i grafiki: Rafaela Santiego, Albrechta Durera, Rembrandta Hermensza van Rijn, Williama Hogartha, Canaletto Bellotto Bernardo, Lucientesa Francisco Goya, Francesco Bartolozzi, Daniela Chodowieckiego, Michała Płońskiego. Dodatkową atrakcją wystawy będzie lekcja sztuki poprowadzona przez pana Dariusza Matyjasa, właściciela wystawianych dzieł. Pan Dariusz Matyjas przedstawi technikę wykonywania drzeworytów, miedziorytów i akwafort. Zapraszamy na Marmurówkę!
Strona www.suwalkinaszapasja.cba.pl została stworzona dla pasjonatów historii Suwałk. Funkcjonuje jako dodatek do strony Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. W założeniu jest platformą dla uczniów, którzy interesują się przeszłością regionu.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w kategorii krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym".
14 października 2017r. - świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Były uśmiechy, kwiaty, życzenia, wspaniałe piosenki, konkursy oraz dla wszystkich ciasto. Wszystkim Nam - uczniom, nauczycielom, pracownikom edukacji nie tylko z III LO życzymy uśmiechu i pozytywnych myśli oraz świadomości, że odkrywanie, poznawanie i rozwój są po prostu fajne!
Tomasz Organek w Trzecim! Polski muzyk, kompozytor, piosenkarz i autor tekstów jest dzisiaj naszym gościem. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Tegoroczne Zaduszki Muzyczne poświęcone były artystom, którzy odeszli w roku 2016: George Michael, Chris Cornell, David Bowie, Leonard Cohen, Lemmy Kilmister ( Motorhead). Koncert zorganizowały klasy IIB i ID oraz nauczyciele prowadzący: Magdalena Makarewicz i Marcin Hościłowicz

Załącznik nr 4 do Statutu


Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
ul. T.Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zs1.suwalki.edu.pl
tel: 566 66 07 fax: 566 34 98


Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


Postawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr199, poz.2046, z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Wewnątrzszkolny System Oceniania określają formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i sposoby informowania o nich oraz procedury odwoławcze
W szczególności ustalają:
1. Cele ogólne oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych.
3. Tryb i formę informowania ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o procedurach oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Termin i formę informowania ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
5. Tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających oraz tryb odwoławczy od wystawionej oceny końcoworocznej.
6. Warunki podwyższenia oceny końcoworocznej i tryb odwoławczy.
7. Tryb ustalania oceny zachowania.


Ad.1) Cele ogólne oceniania wewnątrzszkolnego
§1
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określeniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, badaniu postępów w opanowaniu nowych wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowaniu w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
§2
Cele oceniania wewnątrzszkolnego obejmują:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej.
§3
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).
2. Bieżące ocenianie, śródroczne i końcoworoczne klasyfikowanie według skali i w formach określonych w Statucie Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.
3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia.
4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w §4 i warunki ich poprawy.
5. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


Ad.2) Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych
§4
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się poprzez wystawianie stopni bieżących.
Oceny bieżące i śródroczne z zajęć edukacyjnych ustala się według zasad określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w ocenach szkolnych według następującej skali:
Stosowany skrót numeryczny

Nazwa oceny
6 - Celujący
5 - Bardzo dobry
4 - Dobry
3 - Dostateczny
2 - Dopuszczający
1 - Niedostateczny
§5
Oceny śródroczne i końcoworoczne określają ogólny poziom wiedzy i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny) i nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
Szczegółowe kryteria uzyskania oceny śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej określają PSO z poszczególnych przedmiotów.

§6
Stopnie wynikające z oceniania bieżącego, jak również oceny śródroczne i końcoworoczne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.


§7
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, nauczyciel
przekazuje uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) informację określającą, jakie wiadomości uczeń powinien uzupełnić.


§8
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


Ad.3) Tryb i forma informowania ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o procedurach oceniania wewnątrzszkolnego
§9
1. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawartych w PSO. Uczeń potwierdza fakt zapoznania się własnoręcznym podpisem (wzór nr1).
2. PSO z poszczególnych przedmiotów są udostępniane uczniom w czytelni szkolnej, pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.
3. Wychowawca zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z WSO i informuje o miejscu udostępniania PSO na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rodzice potwierdzają fakt przekazania tych informacji własnoręcznym podpisem.


Ad.4) Tryb i forma informowania ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz tryb odwoławczy od wystawionej oceny końcoworocznej
§10
1. Na co najmniej czternaście dni przed wystawieniem oceny końcoworocznej nauczyciel przedmiotu wpisuje symbol cyfrowy proponowanej oceny w dzienniku
lekcyjnym w ostatniej rubryce tabeli dwunastej danego przedmiotu. Wychowawca wpisuje przewidywaną ocenę zachowania w tabeli jedenastej w rubryce „II semestr” w dzienniku lekcyjnym.
2. Uczeń uzyskuje informacje o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych (końcoworocznych) nie później niż na czternaście dni przed ich wystawieniem. O
ocenach z przedmiotów edukacyjnych informuje nauczyciel przedmiotu, a o proponowanej ocenie zachowania-wychowawca. Fakt informowania odnotowuje w
dzienniku w temacie zajęć. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji danego przedmiotu, gdy informowano o przewidywanych ocenach, uczeń uzyskuje tę
informację u wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
3. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanej ocenie końcoworocznej ucznia na spotkaniu z rodzicami, co rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.
4. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu:
- w ciągu dwóch dni od daty zebrania rodzic ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą i otrzymaną informację potwierdzić podpisem,
- rodzice, którzy nie zgłosili się w/w terminie zostaną powiadomieni listownie (na stosownym formularzu).
5. Rodzice mają obowiązek systematycznego monitorowania postępów dziecka w nauce
i zachowaniu oraz współpracy ze szkołą w razie trudności.

Ad.5) Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających oraz tryb odwoławczy od wystawionej oceny końcoworocznej
§11
Uczeń ma prawo do ponownego sprawdzenia poziomu jego wiedzy w formie sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.
§12
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
2. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nie późniejszy niż siedem dni od rozpoznania
sprawy przez dyrektora szkoły.
3. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§13
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania oraz w przypadku, kiedy uczeń przeniósł się z innej klasy, w której nie realizowano danego przedmiotu edukacyjnego.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia ust.4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny ustala się ocenę zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), jednak nie później niż siedem dni od terminu posiedzenia
rady pedagogicznej.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (wzór nr6) zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w
ust.4 pkt 2 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §14.


§ 14
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole na stępuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
9. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.


Ad.6) Warunki podwyższenia oceny końcoworocznej i tryb odwoławczy
§ 15
1. Warunki podwyższenia proponowanej oceny są sformułowane w PZO z poszczególnych przedmiotów.
2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

Ad.7) Tryb ustalania oceny zachowania
§ 16
1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą w terminie nie później niż siedem dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog,
- psycholog,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
oceny ustalonej wcześniej.
6. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.