Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w dniach 11 – 12 grudnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 14.00 na "Dni Otwarte III LO". Przygotowaliśmy opowieść o naszej szkole, ofertę przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz doradztwo zawodowe. Serdecznie zapraszamy młodzież z wychowawcami. Prosimy o poinformowanie nas telefoniczne o terminie przyjścia. Telefon sekretariatu szkoły: 87 566 66 07 lub 87 566 34 98.
W tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji i wystawie pt. "Klasycy sztuki". Prace mistrzów mogliśmy oglądać na naszej "Marmurówce" 11 września 2018 r.
W poszukiwaniu wpływów meksykańskiej malarki, Fridy Kahlo, na współczesną kulturę i sztukę, klasa IIID i IID odwiedziły wystawę w Suwalskim Ośrodku Kultury "Frida Kahlo - Przenikanie". Opiekun młodzieży: Justyna Oberman
Miło jest nam poinformować, że nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki został Jakub Amelian, uczeń naszej szkoły. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Strona www.suwalkinaszapasja.cba.pl została stworzona dla pasjonatów historii Suwałk. Funkcjonuje jako dodatek do strony Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. W założeniu jest platformą dla uczniów, którzy interesują się przeszłością regionu.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w kategorii krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym".
26 września 2018. Jak co roku świętujemy tolerancję wobec innych kultur, ideę różnorodności językowej i promocję uczenia się języków przez całe życie. Ten DZIEŃ ustanowiony przez Radę Europejską w 2001 roku jest esencją misji naszej szkoły: tolerancji, rozwoju świadomości wielokulturowej i uczenia się przez całe życie. W programie mnóstwo ciekawostek i zadań dla uczestników: śpiewanie, tańczenie, jedzenie, wykłady, prelekcje czyli inne formy nauczania.
16 października rozpoczęła się realizacja Projektu IPN "Łączka i inne miejsca poszukiwań". W projekcie biorą udział: Julia Lewoc 1e, Izabela Walicka i Natalia Romaś z 1f, Maria Mazurkiewicz 1c, Izabela Borkowska 2a, Wiktoria Wiśniewska 2e. Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka) w programie poszukiwań i identyfikacji, poprzez losy jednostek zdobędą wiedzę o historii najnowszej, będą się uczyć poszanowania dla życia ludzkiego oraz odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych, których tematyka będzie nawiązywała do projektu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu Grafiki Komputerowej "Plamka '19". ETAP PIERWSZY polega na dostarczeniu lub przesłaniu przez uczestnika do dnia 11 marca 2019 r. pracy na temat: - " Wśród gwiazd". Organizatorem konkursu jest Szkolny Zespół Informatyków.
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów.
Realizujemy projekt szkolny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „Miejsca pamięci o bohaterach Niepodległej w przestrzeni mojego miasta”. Uczniowie gromadzą i opracowują informacje na temat miejsc pamięci w Suwałkach, wyszczególnionych w „Kartach obiektów pamięci w Suwałkach”

Załącznik nr 1 do statutu

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

ul. T.Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zs1.suwalki.edu.pl
tel: 87 566 66 07 fax: 87 566 34 98


Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


Autorzy programu:
Nad ostateczną konstrukcją programu pracował zespół w składzie:
Ewa Bogucka - Fimowicz, Anna Ambrosiewicz, Małgorzata Tomczak, Urszula Poświatowska - Derda, Ewelina Domańska.


Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2007/2008 Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach z dnia 19 października 2007 r.
Program wychowawczy określa wizję wychowania, jest podstawą procesu świadomego oddziaływania wszystkich nauczycieli w całym etapie kształcenia, zmierzającego do wspierania ucznia w dążeniu do dojrzałości.


Wizja szkoły
Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach to europejska szkoła przyszłości, która przygotowuje uczniów do kształtowania przyszłości w Europie, wyposaża ich w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania dobrego życia na naszym kontynencie. Nasz absolwent ma rozległą wiedzę o świecie i rozbudzoną potrzebę własnego rozwoju, potrafi się uczyć i twórczo żyć, posługuje się dwoma językami obcymi, korzysta z technologii informacyjno-komputerowych, podejmuje trudne wyzwania i wspólnie z innymi poszukuje najlepszych rozwiązań, zawsze kierując się następującymi wartościami: uczciwością, dążeniem do prawdy, szacunkiem do wiedzy, patriotyzmem, obowiązkowością, odpowiedzialnością, poczuciem sprawiedliwości, tolerancją, kulturą osobistą i szacunkiem dla innych.


Cele wychowania
1. Kształtowanie postaw:
a/ patriotycznych;
b/ prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych;
c/wszechstronnego rozwoju osobowości i prozdrowotnych;
d/ proekologicznych;
e/ proeuropejskich;
f/ aktywnego uczestnictwa w kulturze.


2. Rozwijanie zainteresowań, samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków.


3. Troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie.


4. Troska o uzyskiwanie samowiedzy przez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie i moralnie doniosłych.


5. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.


Powinności i treści wychowawcze każdego nauczyciela
Nauczyciele naszej szkoły wspomagają rodziców w ich powinnościach wychowawczych względem dzieci i podejmują spójne działania, by zgodnie z Podstawą programową uczniowie :
• znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i ruchowym;
• rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
• mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jal i całej edukacji na danym etapie;
• stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego i innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i innych;
• dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
• uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
• przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizować wartości oraz możliwości doskonalenia się;
• kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.


Nauczyciele, podejmując się zadań edukacyjnych, rozumianych jako harmonijny i przenikający się proces kształcenia i wychowania, stwarzają warunki do nabywania przez uczniów umiejętności kluczowych:
• planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialność
• skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień;
• efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
• rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
• poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
• odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
• rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
• przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.


Nauczyciele opracowują cele wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, konstruując plany wynikowe i metodyczne, planując realizację ścieżek przedmiotowych; wykorzystują program wychowawczy przy planowaniu swojej pracy w poszczególnych oddziałach - realizują cele ogólnoszkolne oraz cele szczegółowe wynikające z diagnozy klasy, współpracując w tym zakresie z
pedagogiem.


Powinności wychowawców klas
1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, poprzez:
a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b/ przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych,
c/ rozwijanie u ucznia umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.


2. Wychowawca powinien:
a) zdiagnozować:
- potrzeby uczniów w obszarze wychowania,
- sytuację rodzinną ucznia;
b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan wychowawczy klasy (wzór -załącznik do programu), który obejmuje realizację celu ogólnoszkolnego (priorytetu w roku szkolnym) oraz celów wynikających z diagnozy potrzeb zespołu klasowego;
c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami, aby zapewnić spójność działań wychowawczych;
d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
e) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
g) konstruować programy wsparcia pedagogicznego dla uczniów ze sprzężonymi problemami, współpracując z rodzicami,
pedagogiem i nauczycielami uczącymi w oddziale;
h) kształtować właściwe relacje między uczniami oparte na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.


Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły
1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad ujętych w Ustawie o systemie oświaty,
dostosowanego do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
- zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej szkoły;
- systematyczne diagnozowanie i obserwowanie zachowań uczniów;
-realizowanie programu wychowawczego szkoły.
2. Wspomaganie rozwoju psychicznego poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
3. Respektowanie praw ucznia:
- poszanowanie godności;
- rozwijanie zainteresowań i talentów;
- respektowanie swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych;
- życzliwe podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
- przestrzeganie nienaruszalności osobistej.


Szczegółowe zadania programu wychowawczego
Cel: Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym szacunku do symboli i zdarzeń.
1 .Organizacja uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Organizacja obchodów świąt narodowych:
- Święta Niepodległości,
- Konstytucji 3 Maja.
3.Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
4.Udział w obchodach miejskich rocznicy wybuchu II wojny światowej.


Cel: Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
1. Organizacja działań charytatywnych dla potrzebujących.
2. Wybory do samorządu uczniowskiego.
3. Organizacja „ Dni otwartych szkoły".
Cel: Wszechstronny rozwój osobowości ucznia i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki:
„Stres pod kontrolą", „Program zajęć adaptacyjno - integracyjnych", „Program zajęć kształcących umiejętności społeczne",
„Program profilaktyki uzależnień", „Program przeciwdziałający niepowodzeniom szkolnym", „Rozwijanie kreatywności",
„Program orientacji zawodowej", „Trening zastępowania agresji", „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego",
„Anoreksja i bulimia", „Program przygotowujący do życia w rodzinie", „Różowa wstążeczka", „Twoje życie - twój wybór",
„Profilaktyka wad cewy nerwowej", „Ćwiczenia grupowe", „Tajemnice inicjacji".
2. Realizacja treści na zajęciach z biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych.
1. Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata".
2. Organizacja seminariów ekologicznych.
3. Realizacja programu autorskiego „Ekologia" w klasach „C".
4. Realizacja projektu „Pamiętajcie o ogrodach".
5. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego, biologii, chemii, geografii, religii oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Kształtowanie postaw proeuropejskich.
1. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z edukacji europejskiej, języka polskiego, historii, języków obcych, wiedzy o
społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz w ramach godzin z wychowawcą.Załącznik nr 1
2. Realizacja programu edukacji europejskiej w klasach „E".
Cel: Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.
1. Realizacja treści na zajęciach z wiedzy o kulturze, języka polskiego oraz w ramach godzin z wychowawcą.
2. Realizacja projektu „Wokół piękna".
3. Organizacja wycieczek do miejsc kultury narodowej.
4. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury.
Cel: Rozwijanie zainteresowań, samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków.
1. Realizacja programu z orientacji zawodowej w całym cyklu kształcenia.
2. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów.
3. Wydawanie gazetki szkolnej.
4. Przygotowanie szkolnego wydania uczniowskich prób literackich.
5. Organizacja chóru szkolnego.
6. Organizacja wieczorów z kulturą (niemiecką, francuską, angielską, hiszpańską).
7. Realizacja zajęć edukacyjnych metodą projektu.
8. Organizowanie konkursów szkolnych.
9. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach, zawodach i olimpiadach.
10. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych.
11. Prowadzenie koła LOK.
12. Redagowanie strony internetowej.
13. Organizacja zajęć dodatkowych dla maturzystów.
14. Organizacja szkolnego miniprzedsiębiorstwa.
15. Organizacja „Dnia przedsiębiorczości".
Cel: Troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów
dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie.
1. Realizacja treści z zakresu kultury osobistej uczniów na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów oraz w ramach godziny z wychowawcą.
2. Debata na zajęciach z wychowawcą na temat schludnego i estetycznego wyglądu stosownego do okoliczności.
3. Dbałość o wygląd pomieszczeń szkoły.
4. Realizacja treści z zakresu efektywnej komunikacji na zajęciach edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, technologii informacyjnej.
5. Organizacja zajęć warsztatowych „integracja w grupie".
6. Realizacja treści z zakresu pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie na zajęciach edukacyjnych z religii, wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Troska o uzyskiwanie samowiedzy poprzez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie ważnych (filozofia).
1. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego, religii, wiedzy o społeczeństwie i historii.
Cel: Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.
1. Ćwiczenie umiejętności na zajęciach edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów.
2. Organizacja debat ogólnoszkolnych.


Zwyczaje i obyczaje szkolne
1. „Otrzęsiny"- pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
2. Wigilie klasowe.
3. Spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej.
4. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
5. Organizacja studniówki.
6. „Prezentacje" - promocja szkolnych talentów.
7. Uroczystość wręczenia znaczka szkoły.
8. Uroczyste pożegnanie absolwentów „Ostatni dzwonek".
9. „Święto szkoły" - 1 czerwca.
10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami:
1. Organizacja systematycznych śródokresowych spotkań z rodzicami.
2. Organizacja indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3. Organizacja indywidualnych spotkań rodziców ze szkolnym pedagogiem.
4. Organizacja spotkań dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców.
5. Współpraca z rodzicami w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych.
6. Uczestnictwo rodziców w przedsięwzięciach i imprezach szkolnych.
7. Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych.
8. Pomoc finansowa Rady Rodziców:
• udzielanie zapomóg uczniom w trudnej sytuacji losowej,
• dofinansowanie imprez szkolnych,
• zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych i najlepszych uczniów.


Cele i zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego
Cele
Samorząd Uczniowski jest sposobem na kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich poprzez:
1. wdrażanie uczniów do samodzielności i aktywności;
2. uwrażliwianie na problemy innych;
3. doskonalenie umiejętności:
• planowania,
• organizowania,
• skutecznego porozumiewania się,
• stosowania metod i technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych.
Zasady
1. Samorząd działa na podstawie własnego regulaminu zawartego w Statucie Szkoły.
2. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd Uczniowski przedstawia RP i dyrektorowi szkoły wnioski i spostrzeżenia w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i wymaganiami;
- prawo do współtworzenia życia szkolnego;
- prawo do wydawania szkolnej gazetki;
- prawo do współorganizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania, promowania;
- przestrzegania Statutu Szkoły, zasad oceniania , programu wychowawczego; przestrzegania praw ucznia i dziecka;
- opiniowania kandydatów do stypendiów.
Warunki realizacji procesu wychowawczego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
Realizatorzy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, inni pracownicy szkoły.
Społeczność szkolną, jako formę wspólnoty wychowawczej, stanowią nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.


Metody
Program zakłada korzystanie z różnych metod, które umożliwiają osiąganie zamierzonych rezultatów, ze szczególnym wskazaniem na
metody aktywizujące uczniów (metoda projektów, debata, warsztaty, itp.)
Środki i materiały
Nauczyciele i wychowawcy mogą korzystać z materiałów edukacyjnych gromadzonych przez bibliotekę i szkolnego pedagoga:
• narzędzi do diagnozowania potrzeb wychowawczych,
• wyboru scenariuszy lekcji na zajęcia z wychowawcą,
• publikacji zwartych i rozproszonych dotyczących problemów wychowawczych,
• programów własnych.
Skuteczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć zależy:
• od systematycznie doskonalonych kompetencji wychowawczych nauczycieli;
• od stosowania nowoczesnych środków multimedialnych (rzutnik pisma, wideoprojektor, itp.);
• od rzetelnego przygotowania niezbędnych materiałów (teksty źródłowe, papier, markery, itp.);
• od współpracy ze specjalistami z:
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach, Rejonowego i Powiatowego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Muzeum Okręgowego, Archiwum Państwowego, Urzędu Miasta, Miejskiej Komendy Policji, zatrudnionymi w innych specjalistycznych instytucjach i podmiotach gospodarczych funkcjonujących w środowisku.


Ewaluacja programu
Program wychowawczy szkoły jest programem wieloletnim, otwartym na nowe, szczegółowe programy wychowawcze i metody umożliwiające efektywną realizację celów.
Ocenie na koniec każdego roku szkolnego podlega realizacja:
• celu ogólnoszkolnego - priorytetu roku, zgodnie z procedurą określoną w rocznym planie pracy szkoły,
• celów lub celu wychowawczego każdej klasy, zgodnie z opracowanym przez wychowawcę klasy planem.Załącznik nr 1
Wzór planu wychowawczego
Plan wychowawczy dla klasy ...................... , rok szkolny ....................... uzgodniony z rodzicami w dniu ....................................................
wychowawca........................................
Cel ogólnoszkolny (priorytet roku): ........................................................................................
Cele wynikające z programu wychowawczego i diagnozy potrzeb wychowawczych w klasie:
Zadanie / działania do wykonania/
Termin realizacji
Oczekiwane rezultaty
Uwagi
Podpis wychowawcy