Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.
Zbliża się International Education Week (IEW), który odbędzie się w dniach 13-17 listopada 2017r. IEW to inicjatywa amerykańskiego Departamentu Stanu, który zachęca aby w tych dniach organizować wydarzenia, które będą promować edukację, programy wymiany międzynarodowej, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy nauczycieli i uczniów aby dołączyli to naszej akcji. Link do strony: https://iew.state.gov/
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów.
12 września 2017r na Marmurówce III LO podziwialiśmy dzieła Starych Mistrzów Akademickich. Wśród wystawionych prac można będzie zobaczyć drzeworyty, miedzioryty i grafiki: Rafaela Santiego, Albrechta Durera, Rembrandta Hermensza van Rijn, Williama Hogartha, Canaletto Bellotto Bernardo, Lucientesa Francisco Goya, Francesco Bartolozzi, Daniela Chodowieckiego, Michała Płońskiego. Dodatkową atrakcją wystawy będzie lekcja sztuki poprowadzona przez pana Dariusza Matyjasa, właściciela wystawianych dzieł. Pan Dariusz Matyjas przedstawi technikę wykonywania drzeworytów, miedziorytów i akwafort. Zapraszamy na Marmurówkę!
Strona www.suwalkinaszapasja.cba.pl została stworzona dla pasjonatów historii Suwałk. Funkcjonuje jako dodatek do strony Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. W założeniu jest platformą dla uczniów, którzy interesują się przeszłością regionu.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w kategorii krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym".
14 października 2017r. - świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Były uśmiechy, kwiaty, życzenia, wspaniałe piosenki, konkursy oraz dla wszystkich ciasto. Wszystkim Nam - uczniom, nauczycielom, pracownikom edukacji nie tylko z III LO życzymy uśmiechu i pozytywnych myśli oraz świadomości, że odkrywanie, poznawanie i rozwój są po prostu fajne!
Tomasz Organek w Trzecim! Polski muzyk, kompozytor, piosenkarz i autor tekstów jest dzisiaj naszym gościem. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Tegoroczne Zaduszki Muzyczne poświęcone były artystom, którzy odeszli w roku 2016: George Michael, Chris Cornell, David Bowie, Leonard Cohen, Lemmy Kilmister ( Motorhead). Koncert zorganizowały klasy IIB i ID oraz nauczyciele prowadzący: Magdalena Makarewicz i Marcin Hościłowicz

SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
III. ORGANY ZESPOŁU
1. DYREKTOR
2. RADA PEDAGOGICZNA
3. RADA RODZICÓW
4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I SAMORZĄD SŁUCHACZY
IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU
V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
VI. UCZNIOWIE ORAZ SŁUCHACZE ZESPOŁU
1. PRAWA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
2. OBOWIĄZKI UCZNIÓW I SŁUCHACZY
3. NAGRODY
4. KARY
VII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, zwany w dalszej treści statutu Zespołem.
2. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
§ 2
1. W skład Zespołu Szkół nr 1, wchodzą następujące szkoły:
1) Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, zwane w dalszej treści statutu Liceum,
2) Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach, zwana w dalszej treści statutu Szkołą Policealną.
2. Liceum jest szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia.
3. Cykl kształcenia w Szkole Policealnej wynosi dwa lata.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Suwałki.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
6. Siedzibą Zespołu jest miasto Suwałki ul. T. Noniewicza 83.
7. Skreślony
§ 3
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami oraz stempla szkoły.
2. W Zespole mogą być używane stemple organów Zespołu.
§ 4
1. Zespół może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
2. Liceum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.


II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 5
1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyk dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły a w przypadku Liceum także do uzyskania matury,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
3) ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne przez przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy humanistyczne, społecznej, przyrodniczej, technicznej,
4) kształtuje środowisko określonych w ustawie, wychowawcze, stosownie sprzyjające do warunków realizowaniu Zespołu celów oraz wieku i zasad
uczniów i słuchaczy,
5) sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły przez zapewnienie im opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi patologiami.
§ 6
1. Zespół realizuje cele i zadania poprzez:
1) uwzględnianie w corocznie uchwalanym planie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej potrzeb wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
2) formułowanie zadań zespołów nauczycielskich,
3) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,
4) udzielanie pomocy, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej, roztaczanie opieki nad uczniami oraz słuchaczami, którym potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna,
5) organizację zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
6) organizację współdziałania z poradniami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc rodzicom i uczniom,
7) prowadzenie działalności innowacyjnej w zakresie dydaktyki.
§ 7
Cele i zadania Zespołu uwzględniają jego:
1) program wychowawczy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu,
2) program profilaktyki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.


III. ORGANY ZESPOŁU
§ 8
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna Liceum,
3) Rada Pedagogiczna Szkoły Policealnej nr 1,
4) Rada Rodziców,
5) Samorząd Uczniowski,
6) Samorząd Słuchaczy.
2. W Zespole może działać Rada Zespołu. Do czasu powołania Rady Zespołu zadania tego organu realizuje Rada Pedagogiczna Liceum i Rada Pedagogiczna Szkoły Policealnej nr 1.
§ 9
Dyrektor:
1. Zespołem kieruje Dyrektor , któremu stanowisko powierzone jest zgodnie z art.36 i art.36a ustawy o systemie oświaty.
2. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy w szczególności :
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
6) skreślony
7) skreślenie ucznia z listy uczniów oraz słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w Statucie Pedagogicznej Zespołu, po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Słuchaczy,
8) monitorowanie spełnienia obowiązku nauki,
9) dopuszczanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego,
10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
11) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,
12) wspomaganie organizacji praktyk pedagogicznych,
13) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest rozszerzanie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły,
14) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzanego w szkole,
15) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęć
specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz porad i konsultacji,
16) powołanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej wraz z przewodniczącym, która przeprowadza rekrutację do klasy pierwszej Liceum.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
4) przydziału obowiązków pracownikom administracji i obsługi,
5) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły wymienionymi w § 8 niniejszego statutu,
6) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej może powierzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołać z nich również po uprzednim zaopiniowaniu przez wyżej wymienione organy.
§ 10
Rada Pedagogiczna
1. W Zespole działają dwie odrębne Rady Pedagogiczne:
1) Rada Pedagogiczna Liceum, która jest kolegialnym organem Liceum,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Policealnej, która jest kolegialnym organem Szkoły Policealnej.
2. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych, o których mowa w ust.1 jest Dyrektor Zespołu.
3. Rady Pedagogiczne ustalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu.
4. Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych Liceum i Szkoły Policealnej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych w Zespole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów oraz słuchaczy.
5. Rady Pedagogiczne Liceum i Szkoły Policealnej opiniują w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo prac i zajęć płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Rady Pedagogiczne ponadto:
1) przygotowują projekt Statutu Zespołu oraz jego zmiany i uchwalają go,
2) mogą występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
3) uchwalają, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego programy wychowawcze i programy profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska ( program wychowawczy i program profilaktyki nie obowiązuje słuchaczy Szkoły Policealnej).
7. Rady Pedagogiczne podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej Liceum oraz Szkoły Policealnej są protokołowane.
9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11
Rada Rodziców:
1. W Liceum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Liceum.
2. Reprezentacja rodziców może przybierać także inną nazwę niż określona w ust. 1.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem Liceum.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Liceum.
5. Rada Rodziców wspiera finansowo działalność opiekuńczo - wychowawczą oraz zaplecze dydaktyczne Liceum. W tym celu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust.5 określa regulamin, o którym mowa w ust.

§ 12
Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy:
1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski natomiast w Szkole Policealnej nr 1 działa Samorząd Słuchaczy.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum natomiast Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze Studium. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów zaś organy Samorządu Słuchaczy są reprezentantami ogółu słuchaczy.
3. Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.
4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy należy:
1) ustalanie regulaminu swojej działalności,
2) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach Liceum oraz Szkoły Policealnej, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów oraz słuchaczy.
5. Uczniowie oraz słuchacze mają między innymi prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) udziału proporcji w organizacji między życia wysiłkiem szkolnego, szkolnym, umożliwiającego a możliwością zachowanie rozwijania
i właściwych zaspakajania własnych zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


§ 13
W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności Zespołu.


§ 14
Zasady współdziałania organów Zespołu ze sobą i innymi organami.
1. Organy Zespołu, o których mowa w § 8, mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w statucie Zespołu.
2. Sprawy konfliktowe bądź sporne Organy Zespołu załatwiać będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przysługuje im możliwość odwołania się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy.
3. Wymiana informacji między organami Zespołu może być dokonywana:
1) na zebraniach organów Zespołu zainteresowanych daną sprawą,
3) w trakcie zebrań przedstawicieli wszystkich organów działających w Zespole, przy czym termin zebrań ustala Dyrektor.


IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 15
1. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje:
1) Liceum - klasy I-III,
2) Szkołę Policealną - cztery semestry w dwuletnim cyklu nauczania.
2. Szkoły, o których mowa w ust.1 kształcą młodzież w systemie stacjonarnym.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Policealnej jest rok złożony ze słuchaczy, którzy w semestralnym systemie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w ramowym planie nauczania.
5. Liczbę uczniów w oddziale określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Liczbę słuchaczy na roku określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.


§ 16
1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez Dyrektora i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdzony przez organ prowadzący.
1 a. Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego regulują odrębne przepisy.
2. Skreślony.
3. Skreślony.
4. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów (wyrażone przystąpieniem do nauki w klasie pierwszej) oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Zespołu, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w liczbie od 2 do 4, z tym, że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.
5. Dyrektor może włączyć do nauczania przedmiot, dla którego podstawa programowa nie została ustalona, poprzez włączenie programu nauczania tego przedmiotu do szkolnego zestawu programów, jeżeli tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie
rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających jest niższy niż odpowiedni łączny wymiar godzin określony w oddzielnych przepisach. Dyrektor uwzględnia opinię uczniów danego oddziału w tej sprawie.


§ 17
1. Terminy i rozpoczynania kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz i dyrektor Samorządu szkoły, który ma Uczniowskiego, prawo biorąc po pod zasięgnięciu uwagę opinii warunki
Rady lokalowe Pedagogicznej i możliwości organizacyjne placówki do ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10.
2.
i Organizację stałych, wychowawczych zaopiniowaniu obowiązkowych i tygodniowy rozkład określa przez Radę Pedagogiczną, nadobowiązkowych zajęć na ustalony podstawie zajęć dydaktycznych przez Dyrektora zatwierdzonego po arkusza organizacyjnego Zespołu.
3. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół nr1 są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. Zajęcia ze słuchaczami Szkoły Policealnej nr 1 odbywają się przez cztery dni tygodniu.
6. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych a także podczas wycieczek rekreacyjno - edukacyjnych.


§ 18
1. Dyrektor spośród nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów tworzy w Liceum zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna Liceum.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez jego członków.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole i współdziałanie w jego realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
3) opiniowanie programów własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
6) współdziałanie w podejmowaniu przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi uczniów w danej dziedzinie (projekty, seminaria, wykłady).
4. Dyrektor może powołać do działania zespoły zadaniowe zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.
5. Przewodniczącego zespołu zadaniowego wyznacza Dyrektor.


§ 19
1. Nauczyciele Liceum prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 16 ust. 3.
2. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia:
1) system obejmuje porady i zajęcia prowadzone przez nauczycieli z zakresu wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości oraz wychowawców i pedagoga szkolnego,
2) szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom oraz rodzicom.


§ 20
Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania:
1. Wychowawcy klas Liceum są zobowiązani do systematycznego i zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dla swojej klasy ( dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki nauczania indywidualnego).
2. Opiekunowie roku Szkoły Policealnej są zobowiązani do systematycznego i zgodnego z prawem (dzienniki prowadzenia lekcyjne, dokumentacji
arkusze ocen, przebiegu świadectwa nauczania szkolne, dla swojego dyplomy, roku indeksy).
3. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Liceum określa załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.
4. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Policealnej określa załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.


§ 21
Zasady rekrutacji uczniów do Liceum określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu, zasady przyjmowania uczniów do szkoły i postępowanie w przypadku nieuzyskania promocji przez ucznia określa załącznik nr 10 do niniejszego Statutu.


§ 22
Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 1 określa załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.


§ 23
Terminy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ustala Rada Pedagogiczna.


§ 24
Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).


§ 25
Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych klasyfikacyjnych z opiekunów) zajęć o edukacyjnych przewidywanych i dla przewidywanej niego rocznej rocznych ocenie ocenach zachowania.


§ 26
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla uczniów i słuchaczy Zespołu.
1. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla uczniów Liceum określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu.
2. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla słuchaczy Szkoły Policealnej określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu.


§ 27
Szczegółowe zasady wydawania świadectw uczniom szkół wchodzących w skład Zespołu regulują odrębne przepisy.


§ 28
Przyjęć uczniów do klas programowo wyższych dokonuje się w myśl zasad określonych w załączniku nr 10 do niniejszego Statutu.


§ 29
1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.

2. Pedagog szkolny oraz wychowawca klasy są rzecznikami praw ucznia oraz jego potrzeb rozwojowych i otaczają indywidualną opieką pedagogiczno - pedagogiczną każdego ucznia:
1) udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
2) zapewniają uczniom pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-klasa,
3) udzielają porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
4) porad udzielają i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
4) organizują pomoc w zakresie wyrównania i likwidowania zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
5) organizują opiekę, pomoc materialną i dożywianie uczniom opuszczonym, osieroconym, z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne,
6) przejawiają szczególną troskę o rodziny zastępcze i rodziny zagrożone demoralizacją,
8) wnioskują o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
7) wnioskują o kierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do odpowiednich placówek opieki całkowitej,
8) udzielają uczniom pomocy w wyborze zawodu i dalszego kształcenia.
3. Pedagog szkolny i wychowawca klasy mają obowiązek udzielania porad i pomocy rodzicom uczniów w rozwiązywaniu konkretnych problemów
wychowawczych.
4. Rodzice i uczniowie maja prawo do korzystania z porad i pomocy pedagogów i terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
5. Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać w ogólnodostępnych integracyjnych szkołach i klasach a także mogą być objęci nauczaniem indywidualnym. Orzeczenie kwalifikacyjne dla dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia wydaje na podstawie
orzeczenia lekarskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Decyzję o formie kształcenia podejmuje Dyrektor szkoły.


§ 30

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
obowiązujących w szkołach ogólnych dotyczące pełnienia dyżurów przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) Zespół określa zasady organizacyjno-porządkowe nauczycielskich w szkole: ich harmonogram i terminarz określone są w arkuszu
organizacyjnym szkoły.
2) Szkoła sprawuje funkcje opiekuńczo wychowawcze nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz podczas zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę.
3) opiekę nad uczniami nadobowiązkowych i przebywającymi pozalekcyjnych w szkole obiektach podczas Zespołu zajęć obowiązkowych,
sprawują nauczyciele, wychowawcy i pozostali pracownicy Zespołu administracji i obsługi , a ich obowiązki określają m. in. wymagania stawiane nauczycielom pełniącym dyżury opiekuńcze podczas przerw między zajęciami wg obowiązującego harmonogramu, opracowanego przez
kierownictwo Zespołu,
4) bezpośrednią opiekę obowiązkowych nad uczniami nadobowiązkowych przebywającymi i w pozalekcyjnych szkole podczas sprawuje zajęć
nauczyciel prowadzący zajęcia,
5) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawuje nauczyciel tej szkoły
i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów,
6) opiekunów młodzieży bezwzględnie obowiązuje respektowanie odrębnego regulaminu wycieczek szkolnych,
7) podczas przerw międzyszkolnych nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem stalającym porządek, czas i miejsce
pełnienia dyżurów, zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.


§ 31
1. Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkół wchodzących w skład Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka Zespołu realizuje zadania w zakresie:
1) udostępniania książek, czasopism,
2) tworzenia warunków do poszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł informacji,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,
4) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania,
5) organizowania wystaw i innych form rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
3. Nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów i innych źródeł informacji,
2) prowadzenia lekcji bibliotecznych,
3) analizy czytelnictwa wśród uczniów wspólnie z wychowawcami,
4) prowadzenia różnych form upowszechniania książki i czytelnictwa,
5) gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) dokonywania selekcji zbiorów (materiały zbędne i zniszczone),
7) organizacji warsztatu informacyjnego ( wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek i teczek tematycznych).
4. Nauczyciel bibliotekarz zgodnie z potrzebami Liceum i Szkoły Policealnej:
1) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz opiekunami organizacji i kół zainteresowań działających w szkołach wchodzących w skład Zespołu,
2) sporządza plany pracy, harmonogramy lekcji bibliotecznych oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
3) prowadzi dzienną, miesięczną i roczną statystykę, dziennika pracy biblioteki, księgę inwentarzową, rejestr ubytków, akcesję prasy i ewidencję wypożyczeń.
5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice, a także nauczyciele z innych szkół.
6. Do szczegółowych zasad współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, słuchaczami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami należy:
1) poradnictwo w wyborze książki, zachęcanie uczniów oraz słuchaczy do świadomego wyboru lektury, udostępnianie im potrzebnych materiałów, pomoc w organizowaniu pracy z książką oraz przygotowywaniu przez młodzież imprez czytelniczych,
2) zapoznawanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów ze zbiorami biblioteki z zakresu nauczanego przedmiotu,
3) współpraca z nauczycielami w zakresie gromadzenia i selekcji zbiorów, rozbudzania zainteresowań czytelniczych oraz popularyzowania wartościowej literatury, tworzenia kartotek zagadnieniowych, egzekwowania zwrotu książek oraz rozliczeń za materiały zgubione lub
zniszczone przez uczniów oraz słuchaczy,
4) informowanie rodziców na zebraniach o czytelnictwie uczniów, prowadzenie poradnictwa na temat wychowania czytelniczego, popularyzowanie literatury pedagogicznej, zapraszanie rodziców na imprezy organizowane przez bibliotekę.


§ 32
Organizacja współdziałania Liceum z rodzicami (opiekunami prawnymi).
1. Rodzice i nauczyciele Liceum współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Wychowawcy klas zapoznają rodziców ( opiekunów prawnych ) uczniów Liceum z harmonogramem zebrań rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach bądź indywidualnego kontaktu z wychowawcą w celu zasięgnięcia informacji o wynikach nauczania i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach w klasyfikacji końcoworocznej.
3. Informacje na temat przewidywanych ocen w klasyfikacji na koniec roku szkolnego w Liceum (w tym oceny z zachowania) przekazuje rodzicom ucznia (opiekunom prawnym) wychowawca klasy podczas ostatniego, wynikającego z harmonogramu zebrania rodziców w danym roku szkolnym,
nie później niż na 14 dni przed rocznym plenarnym klasyfikacyjnym posiedzenie rady pedagogicznej.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
5. Formami współdziałania nauczycieli z rodzicami są:
1) zebrania rodziców z wychowawcą klasy ewentualnie z udziałem pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły i innych nauczycieli uczących w danej klasie lub zaproszonymi gośćmi, np. prawnikiem, psychologiem, lekarzem itp.
2) dni otwarte szkoły a w czasie dyżurów nauczycieli indywidualne rozmowy nauczyciela, wychowawcy i rodzica opiekuna prawnego) z inicjatywy jednej lub obu stron.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 33
W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
2. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z ustawą określoną w ust.1, na podstawie skierowania właściwego miejscowo zwierzchnika Kościoła.
3. W Zespole mogą być tworzone inne niż dyrektor stanowiska kierownicze.
4. W Zespole może być tworzone, w zależności od potrzeb, stanowisko pedagoga szkolnego.


§ 34
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, odpowiadając
jednocześnie za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) prawidłowe i rzetelne realizowanie procesu dydaktycznego,
2) odpowiedzialność za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
podczas zajęć na terenie szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
3) troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, środki dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
6) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
7) doskonalenie umiejętności metodycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
8) przechowywanie przez okres jednego roku pisemnych prac kontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz poza obowiązkiem planowych zajęć edukacyjnych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
10) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.
3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:
1) wyniki nauczania w ramach prowadzonych przedmiotów,
2) warsztat pracy, sprzęt i urządzenia oraz przydzielone mu środki dydaktyczne.
4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
2) zniszczenie lub utratę mienia ruchomego Zespołu powstałą w wyniku braku właściwego zabezpieczenia i nadzoru.
5. Nauczyciel w szczególności ma prawo:
1) znać treść i termin hospitacji,
2) w miarę możliwości uczestniczyć w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych celem podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji.
6. Wszelkie zastrzeżenia kierowane pod adresem nauczyciela ze strony rodziców, uczniów czy innych osób powinny być omawiane w jego obecności.
7. Nauczyciel jest obowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną.


§ 35
1. Dyrektor powierza każdy oddział w Zespole opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanego wychowawcą, zaś w Studium opiekunowi roku.
2. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Nauczyciel - wychowawca w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
2) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w tym oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (szczególnie uzdolnieni, słabsi w nauce, sprawiający kłopoty wychowawcze),
3) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) informowania ich o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci,
b) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
c) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych,
d) otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
e) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
4. Nauczyciel - wychowawca ponadto:
1) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
2) określa w końcu każdego okresu ocenę zachowania każdego ze swoich uczniów,
3) organizuje zebrania z rodzicami zgodnie z potrzebami oraz harmonogramem zebrań i planem pracy szkoły. Na tydzień przed terminem zebrania wychowawca powiadamia o tym rodziców.
5. Zebrań rodziców słuchaczy Szkoły Policealnej nr 1 nie organizuje się.


§ 36
1. Do wykonywania zadań administracyjno - gospodarczych i budżetowo - finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.1 określa Dyrektor, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy.
3. W Zespole mogą być zatrudniani pracownicy służby zdrowia odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz pedagog szkolny,
który udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
4. Zasady zatrudniania w szkole innych pracowników regulują odrębne przepisy.


VI. UCZNIOWIE ORAZ SŁUCHACZE ZESPOŁU


§ 37
Prawa uczniów oraz słuchaczy:
1. Uczeń oraz słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza w tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
6) oceny ustalonej zgodnie z przepisami prawa (PSO),
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru biblioteki,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
11) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
12) zgłaszania zastrzeżeń do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Obowiązki uczniów oraz słuchaczy:
1. Uczeń oraz słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza jest zobowiązany do:
1) uczęszczania na zajęcia szkolne bez nieuzasadnionej absencji
2) usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z Regulaminem usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych stanowiącego załącznik nr 8 niniejszego Statutu,
3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu szkoły,
4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
5) dbania o własny rozwój intelektualny,
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę,
7) noszenia strojów stosownych do warunków szkolnych,
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
9) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
10) przestrzegania zakazu palenia papierosów, w tym e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania wszelkich innych substancji szkodliwych dla zdrowia na terenie szkoły oraz poza nią.


§ 38
Uczniowie oraz słuchacze mogą być nagradzani i karani.


§ 39
Nagrody:
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń oraz słuchacz może otrzymać następujące nagrody
i wyróżnienia:
1) pochwała wychowawcy klasy przed kolegami z klasy,
2) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły oraz słuchaczy,
3) dyplomy lub nagrody rzeczowe za znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki lub efektywne reprezentowanie szkoły w olimpiadach i zawodach,
4) wpisanie do Złotej Księgi, absolwenta, który z zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
5) list gratulacyjny do rodziców (opiekunów prawnych) absolwenta wpisanego do Złotej Księgi.


§ 40
Kary:
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu oraz obowiązków szkolnych uczeń oraz słuchacz może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy lub opiekuna roku, z naprawieniem ewentualnej szkody,
2) naganą wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców i pedagoga szkolnego,
3) naganą Dyrektora, z powiadomieniem rodziców,
4) upomnieniem w formie pisemnego kontraktu (§ 41),
5) skreśleniem z listy uczniów lub słuchaczy (§ 42).


§ 41
1. Ustanowienie kary w formie pisemnego kontraktu (§ 40, p.4.)następuje w przypadku, kiedy uczeń mimo wcześniejszego zastosowania gradacji kary od upomnienia wychowawcy, po powiadomienie rodziców i upomnienia Dyrektora (udokumentowanych notatkami w dzienniku lekcyjnym), po raz
kolejny popełnia to samo wykroczenie.
2. Nałożenie kary pisemnego kontraktu odbywa się w obecności ucznia, jednego z rodziców (opiekunów prawnych), pedagoga, wychowawcy klasy,
dyrektora lub wicedyrektora.
Przyczyny nałożenia kary, warunki jakie musi spełniać uczeń oraz termin zakończenia realizacji kontraktu zostają określone na piśmie. Powyższy dokument powinien zostać podpisany przez wszystkie obecne osoby.


§ 42
1. Skreślenie z listy uczniów (słuchaczy) (§ 40, p.5.) następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po uprzednim zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego w przypadkach gdy uczeń (słuchacz):
1) popełnił przestępstwo kryminalne w szkole lub poza nią, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, bądź stosowano wobec niego szkolny system kar i swoim zachowaniem narusza statutowe obowiązki,
2) swoim zachowaniem naruszył zasady bezpieczeństwa i naraził uczniów, słuchaczy lub pracowników szkoły na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia (w tym brał udział lub był inicjatorem pobicia z obrażeniami ciała ),
3) nie dotrzymał warunków nałożonej mu kary pisemnego kontraktu,
4) porzucił szkołę pełnoletniego (przez na usprawiedliwienia, porzucenie obowiązkowych przy czym szkoły zajęciach działania rozumie przez się
okres nieobecność dwóch wychowawcy w celu ucznia miesięcy bez wyjaśnienia nieobecności w szkole są nieskuteczne - brak reakcji rodziców, niekontaktowanie się ze szkołą, nieodbieranie korespondencji, ignorowanie wezwań). Decyzja o wykreśleniu ucznia z ewidencji z powodu porzucenia Szkoły, następuje po konsultacji Dyrektora z wychowawcą i zasięgnięciu opinii organów Szkoły.


§ 43
1. Od każdej kary uczniowi szkoły (słuchaczowi) i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania Dyrektora Zespołu na piśmie, za pośrednictwem wychowawcy w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o zastosowaniu kary.
2. Od decyzji Dyrektora uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoły, w ciągu czternastu dni od otrzymania pisemnej decyzji Dyrektora.


§ 44
Wymierzenie uczniowi oraz słuchaczowi kary statutowej jest niezależne od orzeczenia, czy postanowienia innych organów.


VII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


§ 45
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
1. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.


§ 46
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1. Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.


§ 47
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści z poradni pedagogicznej (w szczególności psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele).


§ 48
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
1) z rodzicami uczniów;
2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) z innymi szkołami i placówkami;
4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


§ 49
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.


§ 50
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
4) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem,
6) kształcenia i kariery zawodowej,
7) warsztatów,
8) porad i konsultacji.


§ 51
Rodzicom uczniów, nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 52
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
2. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
4 . Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.


§ 53
1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych spośród nauczycieli danego przedmiotu.
3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.


§ 54
Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami uczniów w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5;
2. zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4;
3. zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

§ 55
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.


§ 56
1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.


§ 57
1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.


§ 58
1. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu z zlikwidowania podstawy opóźnień
programowej w uzyskaniu kształcenia osiągnięć ogólnego dla edukacyjnych danego etapu wynikających edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 59
1. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.


§ 60
1.Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów szkoły w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą
nauczyciele i specjaliści.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku odpowiadających liczbie uczniów w oddziale kształcenia prowadzone są w grupach.


§ 61

1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.

§ 62
1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień;
2) doradztwo edukacyjno-zawodowe.


§ 63
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują tym wychowawcę klasy.
2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio
wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.


§ 64
1 Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz - w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią.
2. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.


§ 65
1. W kształcenia specjalnego koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przypadku planowanie i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.


§ 66
1. Zespół powoływany jest przez Dyrektora szkoły.
2. Zespół składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
3. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu. Pracę kilku Zespołów może koordynować także jedna osoba.
4. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach, dyrektor szkoły zawiadamia rodziców na piśmie.
5. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, w którym znajduje się szkoła.
6. Na wniosek rodzica ucznia — inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
7. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu.


§ 67
1. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę Zespołu.


§ 68
1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.


§ 69
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Suwałkach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami, inne poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


§ 70
Do zadań pedagoga należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 71
Szczegóły udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole opisane zostały w dokumencie „System pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 72
Zespół jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i materiałową, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 73
Statut Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolny ( PSO ) z System poszczególnych Oceniania (WSO) i Przedmiotowe Systemy przedmiotów udostępnione są w bibliotece szkolnej, sekretariacie Szkoły oraz pokoju nauczycielskim.


§ 74
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 75
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Rad Pedagogicznych Liceum i Szkoły Policealnej.
2. Wprowadzanie zmian do statutu wymaga formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.
3. Postanowienia Statutu wymagają bieżącej aktualizacji - stosownie do zmian w obowiązujących przepisach.
4. Dyrektor umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
5. Statut obowiązuje wszystkich uczniów, słuchaczy, nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.


§ 76
Wszelkie informacje i zarządzenia Dyrektora wywiesza się na tablicach informacyjnych
znajdujących się na terenie Zespołu.
Wykaz załączników:
- Załącznik nr 1 - Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum
Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
- Załącznik nr 2 - Szkolny Program Profilaktyki na trzyletni okres pobytu ucznia w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach wynikający z Programu Wychowawczego i diagnozy problemów występujących na terenie szkoły
- Załącznik nr 3 - Kryteria rekrutacji kandydatów na pierwszy rok do Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoły Policealnej nr 1 w Suwałkach
- Załącznik nr 4 - szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach (Wewnątrzszkolne Zasady dla Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach)
- Załącznik nr 5 - szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr1 w Suwałkach (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach )
- Załącznik nr 6 - Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
- Załącznik nr 7 - Szkolne standardy prowadzenia dokumentacji w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach
- Załącznik nr 8 - Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
- Załącznik nr 9 - Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach
- Załącznik nr 10 - Przyjmowanie uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
i postępowanie w przypadku nie uzyskania promocji przez ucznia